Voorwaarden met betrekking tot het annuleringsfonds

Verzekerde

De verzekerden:
‪a. verzekeringsnemer, meereizende gezinsleden en maximaal twee niet tot het gezin behorende personen of‬
b. verzekeringsnemer en maximaal vier niet tot een gezin behorende personen of‬
‬personen behorende tot maximaal drie samen reizende gezinnen, mits onder a., b en c bedoelde verzekerden in Europa woonachtig en hun namen in de polis zijn vermeld.

Familie
Onder familieleden in de eerste/tweede graad worden verstaan:
eerste graad: echtgeno(o)t(e) of degene met wie verzekerde duurzaam samenwoont, (schoon)ouders, eigen kinderen, alsmede pleeg- en/of stiefkinderen van verzekerde;
tweede graad: broers, zwagers, (schoon)zusters, grootouders en kleinkinderen van de verzekerde

Duur van de verzekering
De verzekering neemt een aanvang zodra de verschuldigde premie is voldaan en eindigt op de overeengekomen einddatum (is de einddatum de huurovereenkomst). De verzekering is slechts van kracht indien zij uiterlijk 14 dagen na het sluiten van de huurovereenkomst is afgesloten.

Gedekte gebeurtenissen
Recht op uitkering bestaat indien de volgende, tijdens de duur van de verzekering opgetreden, onzekere gebeurtenissen direct aanleiding geven tot annulering of voortijdige reisbeëindiging:
‪a. overlijden, ernstige ziekte. Ernstig ongevalletsel of medisch noodzakelijke ingreep in verband met een ernstige aandoening van verzekerde;‬
b. overlijden, ernstige ziekte, ernstig ongevalletsel of medisch noodzakelijke ingreep in verband met een ernstige aandoening van familie in de eerste of tweede graad van de verzekerde;‬
c. complicaties bij zwangerschap van verzekerde, echtgenote van verzekerde of degene die met wie verzekerde duurzaam samenwoont;‬
d. duurzame ontwrichting van het huwelijk van verzekerde, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet of binnen een half jaar in gang wordt gezet. Met duurzame ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract;‬
e. medische bezwaren tegen het op reis gaan in verband met zwangerschap van verzekerde, waarvan de verzekerde vóór aanvang van de verzekering in redelijkheid geen kennis kon hebben;‬
f. overlijden, ernstige ziekte, ernstig ongevalletsel of medisch noodzakelijke ingreep in verband met een ernstige aandoening van familieleden waar verzekerde gehuisvest zou worden en waardoor de voorgenomen huisvesting zou worden en waardoor de voorgenomen huisvesting aldaar – dan wel (tijdelijk elders) – niet mogelijk is;‬
g. het ernstig beschadigd worden van het vakantieverblijf van de verzekerde, waardoor de voorgenomen huisvesting aldaar – dan wel (tijdelijk) elders – niet mogelijk is;‬
h. een plotseling optredende en van belang zijnde materiële schade aan een eigendom van verzekerde of het bedrijf waar hij werkzaamheden is treft en die zijn aanwezigheid dringend noodzakelijk maakt;‬
i. het door verzekerde onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning waarvoor verzekerde zich ten minste 90 dagen voor het boeken van de reis heeft laten inschrijven en waarvan de huur ingaat in de periode van 30 dagen vóór aanvang van de voorgenomen reis tot en met de laatste dag daarvan;‬
j. onverwachte oproep van verzekerde voor herexamen na eindexamen van een meerjarige opleiding;‬
k. het aanvaarden door verzekerde, na werkloosheid waarvoor een uitkering werd genoten, van een dienstbetrekking van minimaal 20 uur per week voor de duur van minstens ėėn jaar of voor onbepaalde tijd, waarbij het opnemen van voldoende verlofdagen ten behoeve van de reis en gedurende de reisperiode volgens de arbeidsvoorwaarden niet mogelijk is;‬
l. onvrijwillige werkloosheid van verzekerde, waaronder niet wordt verstaan werkloosheid als gevolg van een ontslag dan aan eigen toedoen of nalaten van verzekerde te wijten is;‬
‬het onvoorzien binnen een termijn van 30 dagen vóór de aanvang van de reis of tijdens de heenreis naar de reisbestemming uitvallen van het voor de reis te gebruiken vervoermiddel, mits het vervoermiddel in goede staat van onderhoud verkeert, niet ouder is dan acht jaar en redelijkerwijs niet tijdig (gedurende de heenreis: binnen 72 uur) voor (nood)reparatie of vervanging kan worden zorggedragen. Onder vervoermiddel wordt verstaan: motorrijtuig.

Omvang van de dekking
Bij annulering wordt de reissom vergoed voorzover deze verschuldigd was, onder aftrek van het bedrag dat van de verhuurder kan worden teruggevorderd.

Voortijdige reisbeëindiging
‪a. Bij voortijdige reisbeëindiging wordt per etmaal of gedeelte van een etmaal per verzekerde de dagprijs vergoed. Voortijdige reisbeëindiging van acht uur of minder wordt niet als zodanig beschouwd.‬
‬Bij medisch geïndiceerde opname in een ziekenhuis tijdens de in de polis genoemde periode van de huurovereenkomst wordt per etmaal vergoeding van de dagprijs verleend aan een in het ziekenhuis opgenomen verzekerde, diens echtgeno(o)t(e) of degene met wie verzekerde duurzaam samenwoont en zijn meeverzekerde familieleden in de eerste graad of aan de in het ziekenhuis opgenomen verzekerde en ėėn meeverzekerde persoon.
Vergoeding van de dagprijs vindt uitsluitend plaats voor de personen die daadwerkelijk als deelnemer aan de huurovereenkomst gelden.

Schade
Verzekerde is op straffe van verlies van zijn rechten verplicht bij schade direct de verhuurorganisatie in kennis te stellen.